Algemene voorwaarden – wettelijke bepalingen

Artikel 1 DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende betekenissen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Van Kaathoven Techniek (of huisnummergigant of naamplaatgigant of van Kaathoven Design of naambordwinkel of naambordvoordeel of luxenaambordjes): de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;
Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een
verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon,
die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Artikel 2 ALGEMEEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen van Kaathoven Techniek en een opdrachtgever, waarop van Kaathoven Techniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met van Kaathoven Techniek, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door van Kaathoven Techniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Van Kaathoven Techniek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, inclusief verzendkosten binnen Nederland en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is van Kaathoven Techniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij van Kaathoven Techniek anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht van Kaathoven Techniek niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van van Kaathoven Techniek op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door plaatsing van uw bestelling via onze website, per e-mail, per fax of per telefoon.

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf hebben verlaten.
5.2 van Kaathoven Techniek zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd, tenzij vooraf anders overeengekomen.
5.3 van Kaathoven Techniek is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door van Kaathoven Techniek.
5.4 van Kaathoven Techniek is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die van Kaathoven Techniek en de opdrachtgever zijn aangegaan.
5.5 van Kaathoven Techniek is verplicht om uiterlijk binnen 15 werkdagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen.
5.6 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken, tenzij de aankoop een gepersonaliseerd product betreft en de overschrijding van de levertijd buiten de macht van van Kaathoven Techniek om tot stand kwam.

Artikel 6 TRANSPORT/RISICO
De verzending van de goederen geschiedt binnen Nederland franco en is voor risico van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 7 GEBREKEN, FOUTIEVE LEVERINGEN, RECLAMES
7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen 3 dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden medegedeeld aan van Kaathoven Techniek.
7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van van Kaathoven Techniek geen enkel recht meer doen gelden.
7.3 Conform de wet ”Kopen op afstand” heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal door van Kaathoven Techniek, binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd.
7.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door van Kaathoven Techniek zelf tot stand gebracht zijn, zullen in behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde leverancier. Van Kaathoven Techniek kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.
7.5 De aansprakelijkheid van van Kaathoven techniek reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan van Kaathoven Techniek te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke. Van Kaathoven techniek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade, in welke vorm dan ook.
7.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur, maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
7.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens van Kaathoven Techniek onverlet.

Artikel 8 BETALING/NAKOMING
8.1 Betaling dient vóór levering plaats te vinden en kan op drie manieren geschieden: betaling vooraf middels bank/giro, contant bij aflevering of onder rembours.
8.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer van Kaathoven Techniek van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 van Kaathoven Techniek, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.2 Onverminderd het in punt 9.1 genoemde, is van Kaathoven Techniek in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a: wegens niet, of niet tijdige levering;
b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
c: in geval van niet toerekenbare tekortkomingen (=overmacht);
d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

Artikel 10 ANNULERING
Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is ingegaan. Een annulering dient via email ingediend te worden, binnen 24 uur na ontvangst van de digitale factuur.

Artikel 11 OVERMACHT
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop van Kaathoven Techniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor van Kaathoven Techniek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van van Kaathoven Techniek of toeleveranciers worden daaronder begrepen.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee  maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4 Voor zover van Kaathoven Techniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is van Kaathoven Techniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 GESCHILLEN
Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen